STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Noordelijke Dwarsweg 5 te Zevenhuizen, ZuidplasKennisgeving beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedureBeroepInformatie

Aanvraag voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning verlenen voor het slopen van een woning en het bouwen van een twee-onder-één-kapwoning op het adres Noordelijke Dwarsweg 5 te Zevenhuizen. De aanvraag, de omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.OvNrdDwarsweg5-Va01) Het plan is ook te downloaden vanaf de FTP-server van de gemeente (http://zuidplas.gemeentedocumenten.nl). Op de website van de gemeente Zuidplas is het plan tevens als pdf-bestand te zien (www.zuidplas.nl). Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de Rechtbank ‘s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Indien u geen zienswijzen heeft kunnen indienen, maar wel kunt aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunt u ook beroep instellen. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot verlenen van de vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Priem, afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel.(0180) 330 488, of met mevrouw L. Fassotte-Bams, afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, tel. (0180) 639 963.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zevenhuizen. Bekijk alle Bekendmakingen zevenhuizen in .

https://zevenhuizenkrant.nl/bekendmakingen-zevenhuizen/

Deel dit bericht:

Redactie Zevenhuizenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zevenhuizenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zevenhuizen.

Gerelateerde berichten