Ontwerpwijzigingsplan ‘Dwarshaspel 15 Zevenhuizen’

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Dwarshaspel 15 Zevenhuizen’ ter inzage ligt. Ontwerpwijzigingsplan Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het juridisch planologisch mogelijk maken om op het perceel aan de Dwarshaspel 15 Zevenhuizen een extra woning te bouwen ter compensatie van de sloop van voormalige agrarische bebouwing op het perceel Dwarshaspel 15. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016. Ter inzage Het ontwerpwijzigingsplan ‘Dwarshaspel 15 Zevenhuizen’ ligt met bijbehorende stukken vanaf 19 december 2023 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Zuidhorn (Hooiweg 9 te Zuidhorn). Het ontwerpwijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijke-plannen.nl (plancode: NL.IMRO.1969.WZZE23HERS1-OW01). Zienswijzen Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder tegen het ontwerpwijzigingsplan mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier (Postbus 100, 9350 AC Leek). Uw schriftelijke zienswijze moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u de reden(en) van de zienswijze aan. Voor inlichtingen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KCC (tel. 14 0594).

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zevenhuizen. Bekijk alle Bekendmakingen Zevenhuizen in Zevenhuizen.

https://zevenhuizenkrant.nl/bekendmakingen-zevenhuizen/

Deel dit bericht:

Redactie Zevenhuizenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zevenhuizenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zevenhuizen.

Gerelateerde berichten